Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Helmivene Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.5.2018. Viimeisin muutos 7.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Helmivene Oy FI20993919
Salsvikintie 7221600 Parainen
+358 40 558 1760
helmivene@helmivene.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Virpi Grönroos
Salsvikintie 72
21600 Parainen
+358 40 558 1760
virpi.gronroos@helmivene.fi

3. Rekisterin nimi
Helmivene Oy:n verkkokaupan asiakas- ja käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitäminen ja hoito kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, verkkoyhteyden IP-osoite, sukupuoli, sähköpostiosoite, mahdollinen www-osoite, äidinkieli, tiedot asiakkaan markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja niiden mahdollisista muutoksista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdollisista käyttäjätunnuksista ja salasanoista. Muut asiakassuhteeseen tai tilattuun palveluun liittyviin tietoihin.
Tietoja säilytetään palvelun toiminnan ajan. Asiakas voi poistaa tai muuttaa tietonsa verkkokaupasta myös itse.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään Hänen rekisteröityessä Helmiveneen verkkokaupassa. Toissijaisesti www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteyshenkilön tiedot löytyvät tämän selosteen alusta). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).